لابد سخنگوی وزارت امور خارجه که از سوی طنز نويسان به "تکذيب الدوله" شهره شده، گمان می کنند در سالها پيش از حتی قرون وسطی می زيند که تدبير حاکمان هر چه باشد، مصلحت بوده و رعيت و عامه مردم چيزی از جزئيات اين تدبير ندانند بهتر است؛

... آقای آصفی در پاسخ به اين پرسش که جزئيات مذاکرات با روسيه چه بوده گفته است: "مهم اين است که ما با روسها مذاکره می کنيم و شما هم خيلی خودتان را گرفتار روز و ساعت و ساير جزئيات اين مسائل نکنيد، نفس مذاکره و اينکه طرفين بر لزوم باقی ماندن ايران در آژانس و پرهيز از تند شده فضا تأکيد داشتند مهم است"...

/ 2 نظر / 12 بازدید
مهدى

يه سری به من بزن امار گیريه

نور ایران

اين فضولی خا به رعايای شاه محمود نيامده!