بازگشت صد ساله ی فرهنگی

از سرمقاله امروز قوچانی به شدت متاثر شدم. طوريکه چند نسخه از آن را در محل کارم پرينت گرفتم و به ديگران نيز دادم تا زدن تازيانه فرهنگی بر آب از سوی مسئولين مربوطه، بر آنان هويدا گردد.تبلور افراط گرايی فرهنگی دولت نهم، تصويب قانون اخير مبنی بر منع پخش فيلم های با محتوای سکولاريسم، ليبراليسم و فمينيسم در صدا و سيما، سينما و به طور گسترده در کلوپ های ويدئويی است. قانونی که مشخص نيست چگونه قرار است پياده سازی شود و بر چه مبنا و معياری نظارت شود. شايد اگر اين خبر به گوش جهانيان برسد، به عنوان فاجعه قرن بيست و يکم شناخته شود. نه از جهت اينکه ايران فاقد آزادی بيان و ؛پس از بيان؛ است يا نه (که اين خود بر همگان مبرهن است) بلکه در قياسی نسبت به گذشته، حتی در افراطی ترين زمان انقلاب در اين سه دهه (دهه ۶۰) امام خمينی نيز به صورت صريح اجازه فعاليت و تدريس به مارکسيست ها را دادند. به گمانم شورای عالی انقلاب فرهنگی و زير دستان آقای صفار هرندی تصور می کنند در زمان قرون وسطی و ماقبل آن قرار دارند که با اشاره ای، بر همه ی دنيا و نظريات و نقد های پيرامون مکاتب مختلف مسلط شده و با قانونی کردن آن، مردم را از شناخت مثلا سکولاريسم، بر حذر دارند.

/ 1 نظر / 11 بازدید
Ali- Shabnava

تحليل عماد باقی رو خوندی سعيد جان؟ ديدی چقدر آدم کفری می شه؟