افسوس دوباره بر رويه اصلاح طلبان

همانطور که قبلاْ کفتم، شاخه شاخه شدن اصلاح طلبان از يک سو و استراتژی نا به هنگام تحريم از سويی ديگر باعث واگرايی و بی تفاوتی محسوسی در جامعه سياسی ايران شده، و مستعد ايجاد آشوب هايی وحشتناک در دوره ی حکومت و قانون گذاری محافظه کاران است. آشوبی که بسيار تند تر از آنچه می انديشيم به سياست های نابخردانه جمهوری خواهان آمريکايي، مدل مثبت و ؛آزادی خواهانه؛ می بخشد.

(گمان می کردم اروپا که تنها پل دیپلماتيک ايران برای ورودی تازه به دنيای سياست بود، در حال باخت اين پروسه است، اينک اما با مدل حکومتی آتش کشيدن پرچم های سه کشور اروپايی در ايران و لغو مذاکرات و تهديدات مکرر اروپا، بی تفاوتی سه کشور نسبت به ارجاع ايران به شورای امنيت را احساس کردم.امروز فرياد شيراک هم برآمد.)

انتخابات مهمی را از دست داديم. روند انتخاباتی اصلاح طلبان نابخشودنی است.

/ 0 نظر / 12 بازدید